Docenten met veel ervaring        Praktijkgericht onderwijs         Erkende kwaliteit      Trainingen in kleine groepen       Gecertificeerd

Als uw bouwplan niet past binnen het geldende bestemmingsplan kunt u een principeverzoek om planologische medewerking indienen bij de gemeente. Als alles goed gaat in het vervolgproces worden uiteindelijk de randvoorwaarden om uw initiatief planologisch mogelijk te maken vastgelegd in een zogeheten anterieure overeenkomst tussen u en de gemeente.

Creatief proces

Met het indienen van een principeverzoek vraagt u de gemeente eerst wat zij vindt van uw initiatief. Als de gemeente uw bouwplan in principe wel ziet zitten, moet u nog diverse stappen volgen voordat de gemeente officieel groen licht kan geven voor uw bouwplan en uiteindelijk   een omgevingsvergunning hiervoor kan verlenen.

Zo moet uw bouwplan goed zijn in te passen in de bestaande omgeving en moet het aansluiten op de beleidsdoelstellingen van de gemeente. De gemeente vraagt u dan om een goede ruimtelijke onderbouwing waaruit dit blijkt. Het opstellen van deze onderbouwing is geen eenrichtingsverkeer, maar een creatief proces. Als initiatiefnemer van het bouwplan stemt u uw wensen en verwachtingen af met die van de gemeente en omgekeerd. Ook zult u ruimte moeten inbouwen voor participatie van derde belanghebbenden die door uw bouwplan worden geraakt. Aandacht en respect hebben voor elkaars belangen is hierbij doorslaggevend voor succes. U moet het als initiatiefnemer met elkaar eens worden, liefst aan de voorkant van het proces. Daardoor kunnen bezwaarprocedures aan het eind van het proces worden voorkomen. De gemeente toetst vervolgens uw ruimtelijke onderbouwing. Wanneer de gemeente hier mee instemt, zal zij dit vastleggen in een met u te sluiten anterieure overeenkomst.

Onderhandelen

In de anterieure overeenkomst worden allerlei zaken vastgelegd die betrekking hebben op het bouwplan, van verdere planuitwerking tot realisatie en beheer. Alle belangrijke randvoorwaarden en afspraken over onder meer kostenverhaal,  planning en fasering worden in de anterieure overeenkomst vastgelegd.

De praktijk leert dat vooral bij grotere bouwplannen er stevig moet worden onderhandeld over de bouwopgave – de initiatiefnemer stapelt het liefst zoveel mogelijk stenen – en de stedenbouwkundige kwaliteit van het bouwplan.

De overheid stelt tal van randvoorwaarden op het gebied van geluid, archeologie, externe veiligheid, geurhinder, bodembescherming, flora & fauna e.d.  De toepassing van parkeernormen met name binnen een stedelijke leefomgeving zorgt vaak voor stevige discussies.

Het sluiten van een anterieure overeenkomst is vaak een kwestie van geven en nemen voor beide partijen. Samenwerken en zoeken naar win-win situaties is “key” om te komen tot afspraken waarin gemeente en initiatiefnemer zich kunnen vinden.

Training “Van principeverzoek tot anterieure overeenkomst”

Wilt u meer weten? Volg dan onze training waarin Fred den Boef – onze ervaren juridisch adviseur Ruimtelijke Ordening – u alles vertelt over hoe u een goede overeenkomst met de gemeente kunt sluiten.

In de training gaan we in op de eisen die de gemeente mag stellen en welke niet. Is de overeenkomst een knellend harnas of biedt deze nog ruimte voor flexibiliteit?  Wat verandert er als de Omgevingswet straks in werking treedt? De antwoorden op deze en andere vragen worden gegeven tijdens de training op 22 september 2022. Klik hier voor het gehele programma en om u aan te melden.

Bent u op zoek naar een ervaren projectleider/adviseur ruimtelijke ordening? Bel Kubiek op 0318-50 56 37, of stuur een email naar info@kubiek.nu. We helpen u graag!